PO en OGW voor interne begeleiders

Integrale schoolontwikkeling: de IB’er in positie
Twintig jaar na de opkomst is de intern begeleider een onmisbare spil in de onderwijsvernieuwing van het primair onderwijs. Na Weer Samen Naar School zorgde Opbrengstgericht werken voor een toenemend beroep op de kennis en vaardigheden van IB’ers. Nu staat het onderwijs voor de uitdaging om Passend onderwijs met Opbrengstgericht werken te verbinden. Welke vraagstukken liggen er? En waarom is de IB’er hier bij uitstek de aangewezen persoon voor?