Opbrengstgericht werken in het Speciaal Onderwijs

Acht portretten van scholen in het speciaal onderwijs
Opbrengstgericht werken is een belangrijk middel bij het verbeteren van het onderwijs in de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Dat geldt niet alleen voor het regulier onderwijs. Juist in het speciaal onderwijs hebben leerlingen behoefte aan goed onderwijs en onderwijs op maat.

Het boekje Opbrengstgericht werken in het speciaal onderwijs schetst hoe leerkrachten, intern en ambulant begeleiders, specialisten en andere betrokkenen op cluster 2- , cluster 3- en cluster 4-scholen erin slagen de leerling-resultaten omhoog te brengen. Deze bundeling van inspirerende voorbeelden laat goed zien hoe opbrengstgericht werken in de school voor speciaal onderwijs gestalte kan krijgen.

De publicatie is in boekvorm te bestellen op www.onderwijsuitgaven.nl. In het zijmenu is het artikel over deze publicatie in het blad Basisschoolmanagement te downloaden.